Všeobecné obchodní podmínky
RYCHLYPRESUN.cz

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu zboží prostřednictvím stránek:


www.rychlypresun.cz

Prodávající:

HOVERBOARD, s.r.o.,
sídlo: Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava
IČO: 50 270 346
DIČ: 21 20 25 30 36
IČ DPH: SK2120253036
Kontaktní údaje prodávajícího: info@rychlypresun.cz
0903224126

Odpovědná osoba prodávajícího: (Dále jen "prodávající")

Ing. Neuwirth Tomáš

Kupujícím je zákazník, který nakupuje zboží na dálku prostřednictvím stránek www.rychlypresun.cz (dále jen "kupující"). Kupující může být spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelům se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Podnikatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která soustavně vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost podnikatelskou činnost a to za účelem dosažení zisku.

Objednávanie tovaru

Zboží je možné vybírat a objednávat prostřednictvím stránek: www.rychlypresun.cz.

Prostřednictvím uvedených stránek jsou kupujícímu poskytnuty veškeré informace o nabízeném zboží a kupující je povinen se s uvedenými informacemi řádně seznámit.

Fotografie zboží uvedené na stránkách jsou ilustrační, skutečná podoba zboží se může lišit od vyobrazení na fotografii.

Objednávka, kterou kupující zašle prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře, se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitostí požadované objednávkovým formulářem. Každá objednávka musí obsahovat zejména následující údaje:

PŘI SPOTŘEBITELI: jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, výběr požadovaného zboží a počet kusů,

PŘI PODNIKATELI: obchodní jméno, adresu sídla, IČO, DIČ, DIČ, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo, e-mailovou adresu, výběr požadovaného zboží a počet kusů.

Odesláním objednávky kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat, zejména pokud zboží není na skladě nebo z jiného závažného důvodu. O odmítnutí objednávky prodávající informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové zprávy a to bez zbytečného odkladu zpravidla nejpozději do 3 pracovních dnů od zaslání objednávky kupujícím.

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Kupující je podle kupní smlouvy povinen zejména odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu zboží. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží.

O potvrzení objednávky prodávající informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové zprávy a to bez zbytečného odkladu zpravidla nejpozději do 3 pracovních dnů od zaslání objednávky kupujícím. Pokud je to nezbytné pro řádné zpracování nebo vyřízení objednávky, prodávající si vyhrazuje možnost kontaktovat kupujícího prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonicky a požádat ho poskytnutí doplňujících informací.

Prodávající zasílá zboží standardně pouze na adresu na území České republiky. Informaci o možnosti a podmínkách zaslání zboží do jiného státu než Česká republika poskytuje prodávající na vyžádání e-mailovou zprávou.

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před odběrem nebo zasláním zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

Kupní cena

Kupní cenou zboží a služeb se rozumí cena uvedená pro vybrané zboží a službu na stránkách www.rychlypresun.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Kupní cena zboží je platně a závazně sjednána potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Kupní cena zboží bude kupujícímu vždy potvrzena v potvrzení objednávky.

Všechny ceny zboží a služby jsou udávané v eurech (€) a včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu zboží.

Prodávající si vyhrazuje změnit ceny zboží a služeb nabízené na stránkách www.rychlypresun.cz, přičemž změna ceny je účinná okamžikem jejího zveřejnění na stránkách. Potvrzeno objednávky nejsou změnou ceny dotčeny.

Všechny případné akční nabídky platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním zboží není vysloveně uvedeno jinak.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující formy platby:

PLATBA PROSTŘEDNICTVÍM BANKOVNÍHO PŘEVODU: při tomto způsobu platby kupující uskutečňuje úhradu ceny po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího prostřednictvím bankovního převodu ze svého účtu ve prospěch účtu prodávajícího

PLATBA PROSTŘEDNICTVÍM VKLADU NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO: při tomto způsobu platby kupující uskutečňuje úhradu ceny po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího vkladem na účet prodávajícího uvedeného v objednávce

PLATBA PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY DOBÍRKA: při tomto způsobu platby kupující uskutečňuje úhradu ceny po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího přímo kurýrovi zásilkové služby přímo při převzetí zboží

Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že úplné zaplacení kupní ceny je nezbytnou podmínkou pro převzetí zboží nebo zaslání zboží. Kupující souhlasí se zasláním elektronické faktury.

Obecné povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující technickým normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Zboží bude vybaven slovenský návody k použití, záručními listy, seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, pokud to je pro daný druh zboží obvyklé a nutné. Prodávající se zavazuje plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí.

Prodávající se současně zavazuje chránit práva a oprávněné zájmy kupujícího.

Dodací podmínky

Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky. Zboží se připraví k odběru nebo zasílá zpravidla do 2 dnů od potvrzení objednávky. Kupující si může zvolit následující formy odběru zboží:

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ: při tomto způsobu odběru zboží prodávající zašle zboží kupujícímu prostřednictvím kurýrní služby.

Ceny jednotlivých druhů zaslání o standardní časy doručení jsou uvedeny na stránkách www.rychlypresun.cz a kupující je povinen se s nimi seznámit před zasláním objednávky.

Cena zaslání zboží bude kupujícímu vždy potvrzena v potvrzení objednávky.

Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu zaslání zboží. O připraveni zboží k odběru nebo zaslání zboží prodávající informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové zprávy.

Zboží určené na osobní odběr je kupující povinen převzít do 30 dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o připravení zboží k odběru. Pokud si kupující nepřevezme zboží v této stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy na zboží odstoupit.

Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od prodávajícího nebo přepravce / kurýrní služby a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Reklamaci případného zjevného poškození zboží je kupující povinen uplatnit přímo u přepravce / kurýrní služby nejpozději do 24 hod od převzetí, pokud to není možné, kupující nepřevezme poškozené zboží od přepravce / kurýrní služby.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky zboží zaviněné přepravcem / kurýrní službou.

Poučení o možnosti odstoupit od kupní smlouvy pro kupující - spotřebitele

Kupující - spotřebitel má právo i bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy jejímž předmětem je zejména:

- prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze, - prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

- prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.

Kupující si může své právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu uplatnit u prodávajícího v písemné podobě nebo e-mailovou zprávou doručenou na adresu: info@rychlypresun.cz s obsahem, ze které je jednoznačně srozumitelné, že odstupuje od smlouvy. Kupující může využít i formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný TU.

Pokud se kupující rozhodne odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, musí zboží spolu s písemným oznámením o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu. V oznámení o odstoupení od smlouvy kupující uvede i číslo bankovního účtu na vrácení uhrazené kupní ceny. Zboží musí být spolu s oznámením doručen na adresu provozovny prodávajícího: Kopčianska 8, 851 01 Bratislava, budova VIENNA GATE (provoz 2B.5) Zboží musí být doručen úplný včetně obalu. Zboží nesmí být poškozen a nesmí být nadměrně opotřebený (tj opotřebený nad míru přiměřenou obvyklému prohlédnutí a vyzkoušení funkčnosti zboží).

Na základě platného odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu a náklady na zaslání zboží do výše ceny standardního zaslání zboží (tj nejlevnějšího nabízeného způsobu zaslání zboží).

Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu bylo zboží kupujícím doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží prodávajícímu.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží a náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

Reklamační řád pro kupující - spotřebitele

Reklamace zboží kupujícím - spotřebitelem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a reklamačním řádem prodávajícího, který je umístěn TU.

Zvláštní ustanovení pro kupující - podnikatele

Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek o odstoupení od smlouvy a reklamacích se aplikují pouze na kupujících spotřebitelů. Odstoupení od smlouvy jakož i odpovědnost prodávajícího za vady se ve vztahu s kupujícími - podnikateli spravuje ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění t.j. Obchodním zákoníkem.

Žádost o nápravu / Alternativní řešení sporů

Žádost o nápravu / AlternatívnKupujúci - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na adresu: info@rychlypresun.cz, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

Subjektům alternativního řešení sporů je:

- orgán alternativního řešení sporů

Slovenská obchodná inšpekcia:
Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27

oprávněná právnická osoba zapsaná v příslušném seznamu.

Seznam subjektů alternativního řešení sporů najdete na stránce Ministerstva hospodářství SR - www.mhsr.sk.

Alternativní řešení sporů může využít jen kupující - spotřebitel. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi kupujícím - spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku a sporů, jejichž hodnota je vyšší než 20 EUR.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů v platném znění:

Pro kupující - SPOTŘEBITELE ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. t.j. Občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu, zákona č. 250/2007 o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Pro kupující - PODNIKATELE ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. t.j. Obchodního zákoníku. Prodávající si vyhrazuje změnit tyto všeobecné obchodní podmínky, přičemž změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na stránkách.

V Bratislavě dne 24/10/2016


Srovnat 0

Žádné zboží

Bude určené Doprava
0 Kč DPH
0 Kč Celkem

Uvedené ceny jsou s DPH

Pokladna