Reklamační řád
RYCHLYPRESUN.cz

1. PREAMBULA

1.1 Společnost hoverboard, sro se sídlem Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, IČO: 50 270 346, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I. Oddíl: sro, Vložka číslo 110568 / B (dále jen "prodávající") vyvíjí veškeré úsilí, aby při prodeji zboží a poskytování služeb řádně splnila všechny své závazky vyplývající z uzavřených smluv, všech právních předpisů a technických norem platných v Slovenské republice.

1.2 Pro případ kdy přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování nejvyšší kvality dodávaného zboží a poskytovaných služeb vznikne na straně spotřebitele oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady, vydává prodávající tento reklamační řád (dále jen "reklamační řád").

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Prodávající vydává tento reklamační řád v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon o ochraně spotřebitele") a § 619 až 627 § a 652 až 656 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").

3. PŮSOBNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

3.1 Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady motorových vozidel, náhradních dílů, příslušenství nebo jiného zboží (dále jen "zboží"), který zakoupili spotřebitelé (dále jen "kupující") ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě od prodávajícího.

3.2 Ustanovení reklamačního řádu se vztahují v označeném rozsahu i na opravy a úpravy motorových vozidel a jiného zboží, které prodávající poskytl kupujícím ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o opravě a úpravě věci (dále jen "služba").

4. DEFINICE POJMŮ

4.1 Pod pojmy, které se používají v tomto reklamačním řádu se pro účely jeho uplatňování rozumějí.

(I) pod kupujícím každá fyzická nebo právnická osoba, která si jako spotřebitel ve smyslu § 2 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zakoupila zboží nebo službu od prodávajícího pro svou osobní nebo vlastní potřebu, nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti a neuskutečňuje jejich další prodej v rámci své podnikatelské činnosti,

(Ii) pod opravou věci je činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení,

(Iii) pod úpravou věci je činnost, kterou se zejména mění povrch věci nebo její vlastnosti,

(Iv) pod reklamací - uplatnění odpovědnosti za vady zboží nebo služby,

(V) pod vybavením reklamace - ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží nebo předmětu služeb, výměnou zboží, vrácením ceny zboží nebo služeb, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží nebo služeb, písemná výzva k převzetí plnění nebo odůvodněné zamítnutí reklamace,

(Vi) pod odborným posouzením - vyjádření znalce ve smyslu zákona č. 382/2004 CFU o znalcích, tlumočnících a překladatelích ve znění pozdějších předpisů nebo stanovisko vydané autorizovanou nebo akreditovanou osobou ve smyslu zákona č. 264/1999 CFU o technických požadavcích na výrobky a o posuzování shody a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo stanovisko osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav.

5. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY

5.1 Predáva­júci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar, ktorý si kupujúci zakúpil má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané prevádzkovo-technické parametre a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväzným platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky a je bez vád.

5.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady predaného tovaru alebo vykonanej služby, ktoré existovali pri prevzatí veci kupujúcim, alebo sa vyskytli po ich prevzatí kupujúcim v priebehu záručnej doby.

5.3 Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

5.4 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí veci kupujúcim a ktoré nemožno pokladať za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, najmä vady ktoré,

(i) spôsobil kupujúci alebo tretia osoba mechanickým alebo iným poškodením veci alebo, vznikli i nezávisle na ich konaní poškodením v prípadoch tzv. vyššej moci,

(ii) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely než na aké je vec určená svojím charakterom alebo používaním spôsobom, ktoré výrobca alebo predávajúci nepovoľuje alebo neodporúča,

(iii) vznikli ako dôsledok zrejmých neodborných zásahov do veci alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s vecou, ktoré bolo v rozpore s návodom na použitie, záručnými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre kupujúceho,

(iv) vznikli v ostatných prípadoch uvedených v záručnom liste alebo návode na použitie výrobcu alebo predávajúceho.

5.5 Predávajúci ďalej nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru alebo služby, ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo, ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí.

6. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI

6.1 Kupující má právo na reklamaci vady zjištěné na jím zakoupeném zboží nebo službě. Toto právo kupujícího se však nevztahuje na vadu zboží nebo služby, za kterou prodávající neodpovídá.

6.2 Pokud jde o vadu, kterou má věc při jejím převzetí kupujícím, kupující je povinen své právo na reklamaci vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost prohlédnout si věc, nejpozději však do šesti měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Pokud v této lhůtě nevytkne vadu, právo zanikne.

6.3 Pokud jde o vadu, která neexistovala v době převzetí věci kupujícím, kupující je povinen ji vytknout bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. Pokud kupující neuplatní u prodávajícího své právo na reklamaci vady v záruční době, toto jeho právo zanikne.

6.4 Na reklamaci vady zakoupeného zboží nebo služby, kterou kupující uplatní u prodávajícího po uplynutí záruční doby, se přihlédnuto.

7. LHŮTY NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

7.1 Záruční doba při prodeji zboží je ve smyslu § 620 odst. 1 občanského zákoníku 24 měsíců.

(Baterie hoverboard je spotřební materiál a má životnost minimálně 6 měsíců. Případná reklamace ohledně ztráty nebo poklesu kapacity po této době může být i zamítnuta z důvodu překročení životnosti produktu).

7.2 Pokud jde o použité zboží věc záruční doba je nejméně 12 měsíců. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se užívaly po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců.

7.3 Záruční doba při opravě a úpravě věci je ve smyslu § 654 odst. 1 občanského zákoníku tři měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními předpisy stanoveno jinak.

7.4 Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v občanském zákoníku nebo zvláštním předpise. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky.

7.5 Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Pokud má koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

7.6 Při výměně reklamovaného zboží za nový, začne běžet od jeho převzetí nová záruční doba.

7.7 Do záruční doby se nepočítá doba mezi dnem, kdy kupující uplatnil své právo z odpovědnosti za vady a dnem, od kterého si byl kupující povinen po skončení jeho opravy opravené zboží nebo doplňující vybavení převzít.

8. MÍSTO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

8.1 Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané zboží nebo poskytované služby, nebo u určené osoby, která je povinna reklamaci vyřídit.

8.2 Reklamaci kupujícího ve smyslu předchozích článků tohoto reklamačního řádu a při splnění v nich stanovených podmínek, přijímá a vyřizuje v provozovně prodávajícího její vedoucí, jeho zástupce nebo zaměstnanec určený k přijímání a vyřizování reklamací kupujících.

8.3 Kupující má zákonné právo požadovat, aby v provozovně prodávajícího byla přítomna po celou její provozní dobu osoba oprávněná k vyřizování reklamace a aby tato osoba také jím uplatňovanou reklamaci na jeho požádání od něj kdykoliv v této době také přijala.

9. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

9.1 Kupující uplatní právo na reklamaci vady u prodávajícího zakoupeného zboží nebo služby předložením pokladního nebo jiného účetního dokladu o jejich koupi a prodávajícím potvrzeného úplného a neměnného záručního listu, případně jiných dokladů, vyžadovaných podle potřeby prodávajícím, ze kterých je zřejmé, že tento byl zakoupen u prodávajícího a že záruční doba poskytnutá prodávajícím na reklamaci vady ještě neuplynula.

9.2 Kupující je povinen při uplatnění svého práva na reklamaci vady zboží nebo služby, předložit prodávajícímu spolu s doklady podle předchozího odstavce, také věc, které se reklamace týká.

9.3 Pokud kupující uplatní reklamaci, prodávající je povinen poučit kupujícího o jeho právech podle občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele.

9.4 Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad uplatnění této jeho reklamace.

9.5 Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (např. Dopis, fax, elektronická pošta) prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem (např. Doručenkou).

10. LHŮTY NA VYBAVENÍ REKLAMACE

10.1 Kupující má právo, pokud vyřízení jeho reklamace nevyžaduje zvláštní odborné znalosti a šetření nebo vyžádání odborného posouzení, aby o způsobu jejího vyřízení rozhodla osoba oprávněná na její vybavení ihned bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do tří pracovních dní, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

10.2 Lhůta pro vyřízení reklamace nesmí trvat déle než třicet dní, pokud prodloužení této lhůty nezavinil kupující tím, že ani na výzvu nepředložil prodávajícímu, včas nebo řádným způsobem chybějící potřebné podklady nebo mu neposkytl ním rozumně vyžadovanou jinou nezbytnou součinnost k vyřízení reklamace nebo, pokud o její prodloužení nad tuto její zákonem stanovenou délku ve svém zájmu sám písemně nepožádal kupující.

10.3 Pokud není možné vyřídit reklamaci kupujícího ve stanovené lhůtě 30 dnů nebo pokud reklamace se nevybaví do této lhůty bez zavinění nebo žádosti kupujícího, je prodávající povinen po uplynutí této lhůty postupovat při jejím vybavení tak, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

11. POSTUP PRI VYŘIZOVANÍ REKLAMACE

11.1 Pokud kupující reklamaci vady zboží nebo služby uplatnil během prvních dvanácti měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

11.2 Pokud kupující reklamaci vady zboží nebo služby uplatnil po dvanácti měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat věc na odborné posouzení. Pokud je věc, které se reklamace týká, zasláno na odborné posouzení osobě určené výrobcem k provádění záručních oprav, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.

11.3 Jestliže kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

11.4 Prodávající si vyhrazuje právo iv případech podle odstavce 11.2 tohoto článku, postupovat při vyřizování reklamace způsobem podle odstavce 11.1 tohoto článku reklamačního řádu.

11.5 Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

11.6 Kupující je povinen převzít věc od prodávajícího v době určené prodávajícím a potvrdit mu svým podpisem, v jakém stavu a rozsahu ji od něj převzal a jakož i den jejího převzetí.

11.7 Kupující je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy se oprava nebo úprava měla provádět, a pokud byla provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění.

12. NÁROKY KUPUJÍCIHO Z VAD ZBOŽÍ

Pokud prodávající zjistí, že kupující podal reklamaci včas, v určené záruční době a že kupujícím reklamovaná vada je vadou, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo,

(I) jde-li o vady odstranitelné, (ia) aby taková vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen odstranit takovou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve stanovené zákonné lhůtě, (ib) kupující může požadovat, aby mu prodávající reklamované zboží namísto odstranění vady vyměnil a pokud se vada týká jen některé jeho součásti, aby mu prodávající vyměnil tuto jeho vadnou součást, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady, (ic) prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadný zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže,

(Ii) jde-li o neodstranitelné vady, které brání kupujícímu v řádném užívání zboží, jako kdyby byl bez vady, (iia) na výměnu reklamovaného zboží za bezvadné zboží nebo (iib) na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny, v obou případech pod podmínkou, že kupující vrátí prodávajícímu vadné zboží,

(Iii) pokud jde o jiné neodstranitelné vady, které nebrání kupujícímu v řádném užívání zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny reklamovaného zboží, kterou prodávající za zboží zaplatil.

12.2 Pokud jde o odstranitelné vady a však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat, má kupující právo na výměnu reklamovaného zboží za bezvadné zboží nebo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny, v obou případech pod podmínkou, že kupující vrátí prodávajícímu vadné zboží.

13. NÁROKY KUPUJÍCEHO Z VAD SLUŽBY

13.1 Pokud je věc opravena nebo upravena vadně, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejdéle v dohodnuté lhůtě. Pokud vadu nelze odstranit nebo ji zhotovitel neodstraní v dohodnuté lhůtě nebo pokud se vada vyskytne znovu, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Ve věcech, které nejsou v tomto reklamačním řádu výslovně upravené jinak, se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a další související obecně závazné právní předpisy platné v Slovenské republice.

14.2 Tento reklamační řád je umístěn na viditelném místě v každé provozovně prodávajícího.

14.3 Tento reklamační řád nabývá účinnosti 24/10/2016


Srovnat 0

Žádné zboží

Bude určené Doprava
0 Kč DPH
0 Kč Celkem

Uvedené ceny jsou s DPH

Pokladna